Шест млади учени получават финансиране до 1000 лв.

Месец март дойде с добри новини за българското общество, наука и шест млади учени, чиито дипломни проекти ще бъдат подкрепени с до 1000 лв. по проект Climate game on на Българска фондация Биоразнообразие.

Сред кандидатурите се отличиха теми свързани с ефекта на климатичните промени върху конкретни видове и местообитания, такива разглеждащи екосистемните услуги в градска среда, както и такива за токсичността на нефтените съединения върху живите организми.

Дипломният проект на Дина Сиракова разглежда защитената зона по Директивата за птиците "Долни Богров – Казичене“ от Европейската мрежа Натура 2000, която осигурява подходящи местообитания за 11 вида птици от значение за ЕС и 10 вида от Червената книга на България, с категория застрашени или редки. Естествената растителност в района е представена от мезофитни тревни съобщества, а комплексът от ливади и влажни зони е важно местообитание за 22 вида птици с европейско природозащитно значение. 

Втория дипломен проект, който ще бъде подкрепен е на Цветелина Петрова, а обекти на изследването са два вида водни костенурки, срещащи се в България: европейска блатна костенурка Emys orbicularis и южна блатна костенурка Mauremys rivulata, както и инвазивният вид Trachemys scripta с трите му подвида, установени в страната. Това е особено важен инвазивен вид - пряк конкурент на местните ни видове костенурки и хищник, който може сериозно да увреди популациите от риби, земноводни и безгръбначни във водните екосиситеми. 

Третият дипломен проект е на Георги Русев. Неговата тема е „Предсказване вероятното токсично влияние на нефтосъдържащи сяроорганични съединения върху живите организми и околната среда“ и ще бъде разработена чрез изчислителни методи за оценка свойствата и въздействието на дадено съединение.

Освен с нефтозавода, Бургаска област е известна с това, че мигриращите птици я препочитат и спират в отделни точки по пътя си по време на миграция, за да възстановят силите си и да се хранят. Тези процеси са ясни и видими във влажните зони, които птиците посещават, и тяхната периферия. Наблюдавайки, записвайки и анализирайки поведението на забележителните дъждосвирцови птици, които спират в близост до Поморийското езеро по време на пролетната и есенната си миграция, Лиляна Василева ще потърси взаимовръзките между метеорологичните условия и поведението на дъждосвирците.  

Твърде вероятно е климатичните промени да се отразят негативно и на европейските прилепи, а оттам на количеството на насекоми, което те регулират в земеделските площи, горите и градските райони. Това може да има сериозни последствия както върху европейското биоразнообразие като цяло, така и върху икономиката на континента. Именно за това, дипломният проект на Ния Тошкова цели да събере информация за сезонната активност на прилепите от значимите колонии в България и изследва как климатичните промени повлияват зимната им активност.

Шестият финансиран дипломен проект е на Лидия Николаева е с тема: "Мултикритериен подход за идентификация, картиране и оценка на екосистемни услуги от функционални урбанизирани ареали." Предмет на изследване са предоставянето и потреблението на градски екосистемни услуги за и от населението, а за обект на изследване са избрани градски площи.

Следете нашата фейсбук страница, а през следващите месеци, ние ще ви разкажем повече за теренната работа на дипломантите. Чрез множество снимки и кратки видеа, ще ви запознаем по-добре с проблемите, които предизвикват интерес у младите учени, заплахите за биоразнообразието в България и важните решения за една по-здрава природа.

#gameon #climategame #climategameon