Учи с игра за климатичните промени!

Чрез тази кампания целим да наберем средства за отпечатването на модерна настолна игра за климатичните промени в България.

Защо за климатичните промени? Опазването на околната среда и намаляване на темпа на климатичните промени са едно от най-големите предизвикателства, пред които е изправено човечеството. Нарушеното равновесие в природата се вижда много ясно през последните години със зачестяване на природните бедствия, промяна в естествените процеси, появата и разпространението на опасни за човечеството болести. За да се справим с последствията от нашите действия, ние от Българска фондация Биоразнообразие искаме да помогнем българските деца, техните учители и семейства да получат по-лесен и достъпен начин да научат повече за начините да опазим природата и да намалим промените в климата в ежедневието си.

Защо игра? Защото докато играем игра, лесно и неусетно учим за себе си, за сложния свят, в който живеем и за това какво можем да направим ние, за да бъде той едно по-добро място. Защото ще бъде подходяща както за разнообразяване на учените занимания и теми в училищна среда, така и за неформално образование и забавление у дома. Защото всеки ще иска да я има.

Какво ще представлява играта? Стратегическа игра за 2+ играча, развитието на която ще се базира на избора на играчите за дадено действие, това дали играят в екип или самостоятелно, дали познават разликата между лесни решения на цената на опазената природа, и по-комплексни възможности за действие. Игралното поле и картите към него ще бъдат оформени с лесно разбираеми графични елементи и пиктограми, за да бъде лесна за възприемане. Правилата ще се обясняват бързо, а самата игра ще продължава около 30 минути.

До кого ще достигне играта? Играта ще бъде разпространена безплатно до клубове, кръжоци, класове, школи. За да попадне тя в правилните ръце – тези, които наистина я искат и ще я използват, през следващата година ще организираме 3 конкурса (в зависимост от обстановката - за снимка, за акция, за есе/разказ), във всеки от които очакваме да се включат минимум по 100 участника и всеки от тях ще получи настолната игра като награда. Допълнително, тя ще бъде разпространена до младежи, участници в нашите образователни програми, партньорски организации и активисти доброволци. Нашата организация също води множество работилници, изнесени класове и гостувания в училища, за чието провеждане играта ще бъде безценен ресурс за по-лесно представяне на темата за климатичните промени.

Колко струва? Част от средствата за дизайн, концептуално разработване и печат са вече осигурени в рамките на международния проект на БФБ – GameOn!. Необходимо е нашата организация да събере оставащата сума от 5000 лв., за да защитим правото да я отпечатаме в България в минимум 600 броя. Единичната производствена цена е 60 лв. с ДДС.

Кои сме ние? Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) е неправителствена организация, която работи за опазване на природата в България в ключови за биоразнообразието райони като Централен Балкан, Пирин, Бургаските езера, Природните паркове „Странджа“ и „Беласица“, Западна Стара планина, Осогово и др. Интерпретацията и образованието за природата са сред нашите приоритети. Създаваме интерактивни изложби, образователни програми, национални състезания, конкурси, финансираме дипломни разработвки и създавамеразлични информационни материали. Вярваме, че в действията на младите хора се крие решението на много от екологичните проблеми в България и те са надеждата ни, че идват по-добри времена за българската природа. БФБ партнира на НПО, бизнеси, местни общности, държавни и научни институции.


Конкурс за финансиране на студентски дипломни работи 2020-2021

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за финансиране на студентски дипломни работи в областта на климатичните промени и техния ефект върху биологичното разнообразие и човечеството.

Търсим да финансираме разработки, които изследват взаимовръзките между климатичните промени и опазване на биологичното разнообразие с различни аспекти на нашия живот, включително управление на защитени територии и Натура 2000, опазване на защитени видове, въздействие на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните ресурси и процеси, кръгова икономика, зелени иновации за адаптация към настъпващите промени, политики и гражданска информираност за климатичните промени.

Могат да кандидатстват дипломанти от всички български висши учебни заведения (бакалаври, магистри и докторанти), както и български студенти, които учат в чужбина, чиято дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България.

Необходимо е да попълните предложение за финансиране на дипломна работа, съобразно приложения формуляр.

Финансирането на всяка дипломна работа е на стойност до 1000 лева. Кандидатите трябва да представят своите предложения до 31.01.2021 г. на e-mail gameon@biodiversity.bg

По-подробна информация за тематичния обхват на конкурса и критериите за оценка може да намерите в УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ.

За въпроси във връзка с конкурса, може да се свържете с Йорданка Динева - координатор “Game On | Do not let the climate change end the game“ към БФБ, тел. 0896 798902, gameon@biodiversity.bg

Конкурсът за Дипломни работи се осъществява в рамките на Проект “Game On | Do not let the climate change end the game“, чрез съ-финансиране от програма DEAR (Development Education Awareness Raising) на Европейската комисия.

Формуляр за кандидатстване  Условия за кандидатстване