Ади Кънева

Ади Кънева

Ади Кънева е магистър „Градски изследвания“ и докторант към катедра „История и теория на културата“ към Софийски университет.  През последните години започва да се интересува от наблюдение и разпознаване на птици в природата, като се включва като доброволец в разнообразни инициативи като мониторинг, картиране и опръстеняване на птици в страната. Вярва, че културните и природозащитните организации следва да си партнират и да работят заедно за опазване на природното наследство. Също така смята, че градовете не бива да са пространства лишени от природа, а трябва да бъдат изграждани и развивани с идеята, че могат да бъдат дом не само за хората, но и за много други видове.

 

Като част от „Game on“ Ади спомогна създаването на три информационни табели за градско биоразнообразие, които бяха поставени в новия регионален културен институт „Топлоцентрала“. Целта им е да запознаят артистите и тяхната публика с природата около тях и с начините, по които могат да я опазват.

В рамките на „Природа фест“, тя популяризира работата си като организира „Treasure hunt“ за малки и големи.

Можеш ли да ни разкажеш повече за другата инициатива, в която се включи - опръстенителния лагер в Китук?

Бариерата Китук е морска бариера, която разделя водите на езерото Синое, Румъния (по-точно на комплекса лагуни Разелм-Синое) от тези на Черно море. На негово ниво е създадена защитена зона от национален интерес, която отговаря на IV категория на IUCN.

От 2014 там се провежда опръстенилен лагер – Chituc Ringing Camp, който следи миграцията на птиците в района. Преди посещението, само бях чувала, че мястото е мечта за орнитолозите и любителите птичари. Има изключително строг режим на посещение и се изискват разрешителни, които пък много трудно се издават.

В акцията по опръстеняване, проверяване на мрежите за птици и други задачи в лагера се включихме заедно с Теодор Трифонов, а домакини на събитието бе партньорската организация от Climate Game On – румънската Milvus Group


Димитър Димитров

Димитър Димитров

Димитър Димитров е магистър по екология и опазване на екосистемите и се занимава с изследване на биоразнообразието и антропогенното влияние върху него. В проекта си за проучване на въздействията на климатичните промени върху фауната, той изследва наличието на топлинен островен ефект около гр. Пловдив. Проучвателния му район обхваща поречието на река „Марица“ около и в рамките на града, част от Натура 2000. Изследването цели да определи значимостта на въздействието на топлинния островен ефект върху местните популации на водни кончета, които представляват ценен индикатор за състоянието на екосистемите. Също така целта му е да стимулира хората да събират информация, която да служи за регулярна оценка на състоянието на екосистемите и влиянието на климатичните промени върху тях.

Проблемите в климата през 21 век са най-големият проблем за природата. Те водят до изменение на условията на средата и промяна в типа на местообитанията. Водните кончета са организми тясно свързани с водните екосистеми. Имено тези екосистеми са най-силно повлияни от климатичните промени. Някои видове Водни кончета са изключително уязвими от промените в климата тъй като са характерни за конкретни типове хабитати. 

С повишаването на температурите Водните кончета се движат на север. Това ги прави добър индикатор за ефектите които могат да последват от изменението на климата.

Промените в климата се забелязват отчетливо и в гр. Пловдив а река Марица е от изключителна важност за популацията на Водните кончета в района.

С това проучване Димитър Димитров установява какво е влиянието на температурния островен ефект върху водните кончета по река Марица в района на гр. Пловдив, а повече за финалните резултати може да прочетете тук.

Разкажи повече за работа си.

Трудна ли е работата на терен?