Наближава крайният срок на конкурса за финансиране на студентски дипломни работи 2020-2021

Остават три седмици до крайния срок (31 януари 2021), през които е отворен нашия
конкурс за финансиране на студентски дипломни работи.

Финансирането е до 1000 лв., а в него могат да участват студенти от всички български
Висши учебни заведения, както и български студенти, които учат в чужбина, но чиято
дипломна работа попада в тематиката на конкурса и е свързана с България, в това число:

● въздействие на климатичните промени върху биоразнообразието, включително
проучване на настъпващите изменения в биологичното разнообразие и ключови
природни местообитания, ролята на защитените територии и Натура 2000 за
намаляване на климатичните промени;
● въздействие на климатичните промени върху екосистемните услуги, природните
ресурси и процеси;
● връзката между климат, опазването на природата, устойчиво развитие и кръгова
икономика;
● въздействие на климатичните промени върху опазването на почвеното
биоразнообразие, генетичното биоразнообразие, традиционни сортове и породи;
● взаимовръзките между опазване на биологичното разнообразие, намаляване на
климатичните промени и човешкото здраве;
● изследване на технологични и основани на природата възможности за адаптация
към настъпващите изменения, в следствие от климатичните промени, вкл. зелени
иновации, зелена и синя инфраструктура, възстановяване и опазване на ключови
местообитания;
● повишаване на обществената информираност и отговорност към климатичните
промени и опазването на околната среда;
● изследване на връзката от прилагането на политиките за околна среда и климат на
национално или международно ниво.

Повече информация за темите , условията, необходимите документи и процеса по
кандидатстване, може да намерите на сайта на Българска фондация Биоразнообразие -
https://bit.ly/3nYiuAh, където може да изтеглите и всички необходими формуляри.

Молим ви да се съобразите с крайния срок - 31 януари 2021! Кандидатури, подадени след
неговото изтичане, няма да бъдат разглеждани.

За допълнителна информация и въпроси може да пишете на gameon@biodiversity.bg или
да се свържете с координатора на проект “Game On | Do not let the climate change end the
game“ към БФБ – Йорданка Динева на тел. 0896 798902.

#gameon #climategame #climategameon