Димитър Димитров

Димитър Димитров е магистър по екология и опазване на екосистемите и се занимава с изследване на биоразнообразието и антропогенното влияние върху него. В проекта си за проучване на въздействията на климатичните промени върху фауната, той изследва наличието на топлинен островен ефект около гр. Пловдив. Проучвателния му район обхваща поречието на река „Марица“ около и в рамките на града, част от Натура 2000. Изследването цели да определи значимостта на въздействието на топлинния островен ефект върху местните популации на водни кончета, които представляват ценен индикатор за състоянието на екосистемите. Също така целта му е да стимулира хората да събират информация, която да служи за регулярна оценка на състоянието на екосистемите и влиянието на климатичните промени върху тях.

Проблемите в климата през 21 век са най-големият проблем за природата. Те водят до изменение на условията на средата и промяна в типа на местообитанията. Водните кончета са организми тясно свързани с водните екосистеми. Имено тези екосистеми са най-силно повлияни от климатичните промени. Някои видове Водни кончета са изключително уязвими от промените в климата тъй като са характерни за конкретни типове хабитати. 

С повишаването на температурите Водните кончета се движат на север. Това ги прави добър индикатор за ефектите които могат да последват от изменението на климата.

Промените в климата се забелязват отчетливо и в гр. Пловдив а река Марица е от изключителна важност за популацията на Водните кончета в района.

С това проучване Димитър Димитров установява какво е влиянието на температурния островен ефект върху водните кончета по река Марица в района на гр. Пловдив, а повече за финалните резултати може да прочетете тук.

Разкажи повече за работа си.

Трудна ли е работата на терен?